پخش «اسب سفید پادشاه» بر عهده «فیلمسازان» قرار گرفت