وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان: به حل مشکلات افغانستان خوشبین هستیم