پیشنهاد 290 میلیاردی خودروسازان برای خرید سرخابی‌ها