حضرت آیت الله نوری همدانی: راکد ماندن سرمایه ها هیچ ...