مشکلات اقتصادی نتیجه سوء مدیریت است نه افزایش جمعیت