بدر: بسیج مردمی می تواند 100 هزار نیرو به الانبار اعزام کند