من به همه اطرافیانم شک دارم!/ چگونه در زندگی خوشبین باشیم؟