معاون وزیر اقتصاد: کاهش قیمت نفت علت کاهش ارزش صادرات و واردات بود