جلوگیری از نصب یک پوستر انتقادی در دانشگاه علامه طباطبایی توسط معاونت فرهنگی