فضای مجازی، فرصتی برای استحکام جایگاه سند رسمی در کشور