کلنگ احداث برج فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر زمین خورد