استفاده از توانمندی و مشارکت مردم از راهبردهای توسعه روستاها است