بیانیه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو