تجهیز۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ‌ریلی در ۸ سال/ اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد از درآمد گمرکی