طلب 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی فارس از سازمانها و نهادها