اعزام باستانی کاران کرمانشاهی به مسابقات میانداری انفرادی کشور