حضور تمامی کلانشهرها در دومین فن بازار ملی فناوریهای نوین مدیریت شهری