«داعش» برای آموزش کودکان ایزدی پایگاه‌های ویژه‌ای دایر کرد