پوری‌حسینی : 4 شرکت پیشنهاددهنده به موقع پول‌های خود را واریز کرد‌ه‌اند