بیش از 300 قاضی در اختیار شورای حل اختلاف قرار می گیرند