بازیکن تراکتور:۳روز است از خانه نمی توانم بیرون بروم