بانک ها از ربا پرهیز کنند/اخذ دیرکرد بانکی حرام است