ارائه تبلت به دانش‌آموزان بخشی از فرآیند هوشمندسازی مدارس است