کانون‌های فرهنگی غیرفعال از سبد حمایتی خارج می‌شوند