دیدار مقامات عربی و اسرائیلی با نظارت اروپا و آمریکا در اردن