منعی برای حضور خودروسازان در مزایده استقلال و پرسپولیس وجود ندارد