تبیین «جاهلیت مدرن» از سوی رهبری مسیر حرکت را روشن کرده است