۲ میلیون راس دام در کرمانشاه علیه بیماری تب مالت واکسینه می شوند