برگزاری جشنواره ختم المرسلین اسکو برای ایجاد انگیزه درقرآن آموزان