آشنایی با عمق مشکلات مردم مهمترین رویکرد ملاقات های عمومی است