نیروهای دولتی و مردمی عراق «خلدیه» را از داعش پس گرفتند