برنامه ریزی برای رقم زدن فصلی جدید در الگوی پیشرفت