فرماندار شبستربرنامه های سفرنماینده رئیس جمهور را تشریح کرد