مقام آگاه: بانک صادرات در حال آماده شدن برای عاملیت موسسه میزان است