مسوولان، نبايد کمبود بودجه را مانعي براي پيشرفت و فعاليت در مباحث ورزشي بدانند