ساماندهي گرمخانه ها براي حضور کمتر معتادان در سطح منطقه