مدیر عامل بلک بری: تلفن های هوشمند ما مجدداً روزی به سود دهی خواهند رسید