اجرای ۲۰ برنامه متنوع همزمان با هفته جانباز در قزوین