برگزار جشنواره ختم المرسلین اسکو برای ایجاد انگیزه در قرآن آموزان