۴ متقاضی در مزایده چهارم پرسپولیس و استقلال شرکت کردند