صندوق ذخیره فرهنگیان میدانی برای تاخت تاز فرصت طلبان است