ورزش در لرستان جدی گرفته نمی شود/با شعار دادن کاری از پیش نمی رود