اتحادیه اروپا: روسیه دیگر مخالفتی با توافق تجاری با اوکراین ندارد