پوری‌حسینی: سه پاکت برای پرسپولیس و یک پاکت برای استقلال ارائه شده است