سردار دهقان: نسبت به مقاصد آمریکا در شعار مبارزه با داعش تردید جدی داریم