عبادت؛ شاهراه عبور از سنگلاخ دوران و رسیدن به مقام عبودیت