به زودی همه چیز را به هواداران استقلال می‌گویم/ از قول من مصاحبه خیالی منتشر کردند