از علاقه آقای سفیر به کباب تا تحلیل وی از امنیت ایران