منطقه قفقاز دارای پتانسیل های ویژه اقتصادی و صنعتی است