رئیس جمهور بر فعالیت گسترده روابط عمومی‌های دستگاه‌های دولتی تأکید دارند